BAN d’alcaldia: estat d’alerta per sequera

A causa de la situació d’escassetat extrema d’aigua, l’Agència Catalana d’Aigua ha declarat l’Estat d’Alerta per sequera a la unitat d’explotació 18 Serralada Transversal, de la qual forma part Sant Joan Les Fonts.

Aquest estat provoca que s’hagin de prendre tot un seguit de mesures i restriccions, estipulades en el Pla d’emergència en situacions de sequera:

 

ACTIVITAT DOMÈSTICA

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia.

 

PISCINES

La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 

REG (PÚBLIC I PRIVAT)

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 h a 8 h) i com a màxim dos dies cada setmana. La dotació per reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

Cal evitar el reg en moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg.. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes.

 

NETEJA DE CARRERS I MOBILIARI URBÀ

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d’alta pressió no connectats a la xarxa.

 

NETEJA DE VEHICLES

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

1. Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.

2. Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matricula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.

3. També es permet la neteja de vehicles fora dels establiments comercials si és per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transports de medicaments, així com els vehicles de transports de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.

 

FONTS ORNAMENTALS

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. En qualsevol cas s’ha d’estudiar, i si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

 

ELIMINACIÓ DE POLS A L’AIRE

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

GRANGES

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quanties necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

 

Consulta el BAN

 

Per més informació podeu consultar l’ Enllaç web