Aprovada per unanimitat la redacció i licitació de dues noves fases de la captació subterrània a Peracaula

Aquest dijous al matí ha tingut lloc un ple extraordinari on, entre d’altres, s’ha aprovat la redacció i licitació de dos projectes independents, referents a la segona i tercera fase, d’execució d’una nova obra consistent en la construcció d’una captació subterrània a Peracaula.
La segona fase, que es preveu que comenci l’any vinent, consisteix en la instal·lació de l’equip d’impulsió del pou i les canonades fins al dipòsit de Terravernell. També s’inclou en aquesta fase la nova escomesa elèctrica i el telecontrol del conjunt pou/dipòsit.
La tercera fase, prevista per 2023, preveu la interconnexió de les canonades d’impulsió entre pous per tal de donar resiliència al sistema, de manera que es pugui impulsar aigua al dipòsit del Soler o al de Terravermell des de qualsevol dels pous (Pou de Mitjans – nou pou de Perecaula).

El projecte s’ha pogut tirar endavant gràcies a la concessió, el juliol de 2020, d’una subvenció per valor de 90.957,57€ atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua adreçada als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, després que amb la sol·licitud s’hi adjuntés la memòria valorada redactada pels serveis tècnics del SIGMA.

Posteriorment s’han proposat les altres dues fases atès que el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que quan una obra qualificada com a ordinària admeti fraccionament, podrà ser objecte de diferents projectes separats, relatius a cadascuna de les parts que la integren, sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització independent per a l’ús general o per al servei, o puguin ser substancialment definides.

La proposta d’acord de redacció i licitació d’aquests dos projectes independents ha tingut el vot favorable dels dos grups municipals.

https://www.youtube.com/watch?v=LeJMaU7oRCM