Planejament Urbanístic

Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana – Illa Industrial NOEL – Begudà – Delimitació del “PAU NOEL II”