Edictes

Exercici: 2024 Bop: 132-0 Edicte: 5856 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Nombre de personal eventual primer semestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 126-0 Edicte: 5572 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de tècnic/a mig economista
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 4953 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Contractació com a personal laboral fix d'una tècnica auxiliar de biblioteca
Exercici: 2024 Bop: 111-0 Edicte: 4819 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de l'oferta d'ocupació pública de l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 3987 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3533 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3468 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del padró fiscal del 1r trimestre de 2024 de la taxa pel subministrament d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 74-0 Edicte: 3038 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs de mobilitat interadministrativa per a la provisió del lloc de treball d'arquitecte/a
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2414 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació del protocol per a la prevenció i actuació en casos de violència i assetjament laboral
Exercici: 2024 Bop: 61-0 Edicte: 2312 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS - Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, març de 2024